دختر زیبا
سلام بر عشق

76.gif

گـاهـی دور از چـشـم ابـرهـا هـم
مـیـتـوان عـاشـق شـد
مـیـتـوان بـغـض کـرد
مـیـتـوان بـاریـد
گـاهـی دور از چـشـم مـداد رنگی ها هـم
مـیـتـوان نـقـاش شـد
مـیـتـوان آسـمـان داشـت
مـیـتـوان آبـی شـد ...
امـا گـاهـی !
دور از چـشـم گـذشـتـه
نـمـیـتـوان امـروز را
پـشـت هـیـچ فـردایـی پـنـهـان کـرد ...

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 3:30 | ماندانا |

76.gif


آنــڪــہ مــے رפּב ، فقط مــے رפּב !

ولــے آלּ ڪــہ مــے مانـב ، בرב مــے ڪشـב ! 

غصــہ مــے خـפּرב ، بغض مــے ڪنـב ! 

اشــڪ مــے ریزב פּ تمام اینها رפּحش را بــہ آتش مــے ڪشـב !

פּ בر انتظار بازگشت ڪسی ڪــہ هرگز باز نخــפּاهـב گشت !... 

آرام آرام خاڪستر مــے شــפּב !آرے ، ایـלּ است خاصیت عشق یــڪ طرفــہ !!!

دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 | 2:31 | ماندانا |

 

76.gif

✘.. بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...
 
בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...
 
شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...
 
گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...
 
خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...
 
خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے!
 
خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...
 
و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے✘.....
 
همیـــטּ
 

عکس متحرک

پنجشنبه پنجم دی 1392 | 3:40 | ماندانا |


76.gif

نمْے בآنـم مـےْ בآنـے یـآنـﮧ ... ؟!

لْحظِـﮧ ےِ تـولـב مـטּْبــﮧ همــآטּ ْثآنِیـﮧ اے بـَرْمـے گـرَבב ...

کــﮧ تـو َبـرآے اَوَلیـטּْْ بـآر بــﮧ مَــטּْ گُْفتـے ... 

دوستـ ـ ـ ـت دارمـ ـ ـ ـ ! 


شنبه سی ام آذر 1392 | 4:9 | ماندانا |


76.gif


کاش می شد باز نگاهم بکنی..

از ته دل ساده صدایم بکنی....

کاش هرچقدر که من بد بودم...

از سر نیکی دعایم بکنی....

کاش می شد باز به تابی تو به من...

این تن زخمی بی جان را دوایش بکنی.دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 8:9 | ماندانا |

76.gif


سال ها بعد از یاد خواهے برد

روزے ،کسے به انتهاے /نامتـــ/ که مے رسید

رؤیایشــ /جوانه/ مے زد

سال ها بعد از یـــاد خواهے برد

هرم همیــ نگــاه و تلخے همیــלּ /بے تـابے/ را

که کسے /روزگارے/ قصه ے هر سحرگاهشــ ،

آغــاز هر نگاهشــ تکـــرار /نـام تو/ بود...

و خواندלּ واژه هایے از سر /مهربانے/ اتــــ .

دلم/ تنگــــ /خواهد شد ،

هم براے /تو /٬

هم براے امروز خودم

و هم براے /سحرگاهاלּ آرام/ ایـــלּ روزهایم ...

دل مے بندم به /یادتــــ/

که هیچ زمانے براےدلم /نــــــــاز/ نمے کند


شنبه دوم آذر 1392 | 3:14 | ماندانا |

76.gif


پاییز آمدست کــــه خود را ببارمت
پاییز لفظ دیگر"من دوست دارمت"
بر باد می دهــم همـه ی بــود خویش را
یعنی تو را به دست خودت می سپارمت
باران بشو ، ببار بــه کاغذ ،سخن بگــو
وقتی که در میان خودم می فشارمت
پایان تو رسیده گل کاغذی من
حتی اگر خاک شوم تا بکارمت
اصرار می کنـــی کـــه مرا زود تر بگو
گاهی چنان سریع که جا می گذارمت
پاییز من ، عزیـــز غــم انگیز برگ ریـــز
یک روز می رسم و تو را می بهارمت!!!
سه شنبه بیست و یکم آبان 1392 | 2:31 | ماندانا |